Femsoft
E-İrsaliye Nedir? Kağıt İrsaliyeden Farkı Nedir?

E-irsaliye; kâğıt ortamındaki irsaliyenin elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Bu haliyle e-irsaliye yeni bir belge türü değildir. Bu nedenle e-irsaliyenin kâğıt irsaliyeden hiçbir farkı yoktur.

17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 487 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile ticaret hayatına yeni birtakım kavramlar girmiştir. Bunlar, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu. Söz konusu tebliğ ile bu kavramların hangi alanlarda nasıl kullanılacağı belirlenmiştir.

Hangi mükellefler e-İrsaliye’ye geçmelidir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 509 No.lu Vergi Hukuku Kanunu ile, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 01.07.2020 tarihi ile e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunlu hale getirilmiştir.

E-İrsaliye Hangi Sistem Üzerinden Düzenlenecektir?

Mükellefler e-irsaliyeyi kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık sistemine entegre ederek veya www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla veya Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, uygulayacaklardır.

E-İrsaliye Zorunlu Mudur? Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır?

Hayır zorunlu değildir. E-faturaya tabi mükellefler veya e-irsaliye konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan mükellefler istemeleri halinde 01.01.2018 tarihinden itibaren sisteme geçebileceklerdir.

E-İrsaliye Ne Zaman Düzenlenecektir?

E-irsaliye malın filli sevkinden önce düzenlenecektir. Düzenlenen bu irsaliye Başkanlık sistemi üzerinden alıcısına iletilecektir.

e-İrsaliye’nin avantajları nelerdir?
  • İrsaliye süreçlerini elektronik ortamda yöneten firmalar;
  • Sevkiyat süreçlerinde zaman kayıplarının önüne geçer,
  • Mağazalar arası mutabakat süreçlerini kolaylaştırır,
  • Dağıtım ve denetim süreçlerini hızlandırır,
  • Fiziki arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırır,
  • Geçmiş irsaliyelerine her an her yerden kolayca ulaşabilir.

Benzer Yazılar